არასახელმწიფო საპენსიო სქემები

საპენსიო სქემა

არასახელმწიფო საპენსიო სქემები

სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო სამსახურში რეგისტრირებულია 4 არასახელმწიფო საპენსიო სქემა, რომელთაგანაც 3 სქემის დამფუძნებელს წარმოადგენს სადაზღვევო ორგანიზაცია, ხოლო ერთი სქემა დაფუძნებულია არამზღვეველი იურიდიული პირის მიერ საკუთარი დასაქმებულებისათვის

არასახელმწიფო საპენსიო სქემები